The European Uro-Beleidsplan European Uro-Oncology Group (EUOG)

Inleiding

De Stichting European Uro-Oncology Group (hierna: Stichting EUOG) is een organisatie met als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diagnostiek en behandeling van patiënten met kwaadaardige tumoren van het urogenitale gebied. De Stichting EUOG beoogt een bijdrage te leveren aan klinische excellentie door het bevorderen van onderzoek en het verspreiden van kennis over uro-oncologische maligniteiten in het belang van de patiënt en samenleving. De participanten van het netwerk aangesloten bij de Stichting EUOG bestaan onder meer uit medische specialisten van academische en niet-academische centra uit verschillende Europese landen.

De Stichting EUOG is een nog jonge organisatie, opgericht op 21 november 2013. De recente oprichting brengt met zich mee dat de werkzaamheden van de Stichting EUOG nog niet zeer omvangrijk zijn. Dit beleidsplan is geschreven als leidraad voor de periode tot en met 2016. Op het moment dat de concrete werkzaamheden van de organisatie uitgebreider zijn zal te zijner tijd een vervangend, uitgebreider beleidsplan geschreven worden voor de lange termijn.

Strategie / Missie

De Stichting EUOG heeft als missie het verrichten, bevorderen en coördineren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van uro-oncologie en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting EUOG tracht dit doel onder meer te bereiken door het verrichten van (klinisch) onderzoek en het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.

Daarnaast staat verspreiding van kennis centraal in de missie van de Stichting EUOG. Dit dient te worden bereikt door fysieke ontmoetingen tussen medische specialisten uit landen in Europa maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot Europa. Dankzij de website van de Stichting (www.euog.org) is het mogelijk contacten wereldwijd tussen medici en wetenschappers met interesse voor en expertise op het gebied van urogenitale tumoren te bevorderen en mogelijk te maken. Om het contact tussen de medische specialisten en wetenschappers te bevorderen, en de kennis te vergroten, is de Stichting EUOG voornemens congressen, seminars en colloquia te organiseren.

Met haar doelstelling beoogt de Stichting EUOG het algemeen belang te dienen. De Stichting EUOG heeft geen winstoogmerk. De Stichting EUOG streeft aldus niet naar winst omwille van de winst zelf. Eventuele batige saldi zullen worden besteed aan het realiseren en bevorderen van de doelstelling van de Stichting EUOG. Daarbij is expliciet dat er geen uitkeringen worden gedaan aan een bestuurder, tenzij deze kosten betreffen die de bestuurders omwille van de uitoefening van hun functie maken.

Beleid

1.Te verrichten werkzaamheden van de instelling

Zie hiervoor de missie van de Stichting EUOG. Klinisch wetenschappelijk onderzoek zal worden verricht in zogenaamde centers of excellence op het gebied van de uro-oncologie.

Op de website wordt informatie over lopende en toekomstige onderzoeken/projecten en andere met de doelstelling van de Stichting samenhangende informatie verstrekt (www.euog.org). Lopende en te verwachten operationele ontwikkelingen kunnen op deze website worden gevonden.

Voorts is er de intentie uitgebreider onderzoek naar circulerende tumor cellen (CTCs) bij urogenitale tumoren te bevorderen. Daarnaast om zal worden geëxploreerd of onderzoek naar de relatie tussen adipositas (vetzucht) en urogenitale tumoren mogelijk is. Omdat de doelstelling van de Stichting EUOG het bevorderen van een betere uitkomst van de behandeling van patiënten met urogenitale tumoren is, zal de Stichting EUOG ook werken aan het verzamelen van gegevens over de uitkomst van behandelingen. Dit zal onder andere worden gedaan met behulp van zogenaamde ‘web-based surveys’, die momenteel ontwikkeld worden en waarvan de resultaten openbaar zullen gemaakt onder andere op de website.

Onderzoeken zullen worden uitgevoerd conform de ICH-GCP (voluit: International Conference on Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use –harmonised tripartite guideline for good clinical practice) richtsnoeren en in overeenstemming met de wetgeving van het/de land/landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze omvatten onder andere bepalingen dat gegevens op vertrouwelijke wijze bewaard en bewerkt worden.. De Stichting EUOG onderkent het belang van een veilige digitale omgeving om de uitwisseling van gecodeerde klinische data op beschermde wijze mogelijk te maken. Om dit te bereiken zal de Stichting EUOG investeren in specifieke database structuren. Hiervoor zal echter geen apparatuur aangeschaft worden en het betreft derhalve een investering in daarvoor geschikte computer hard- en software.

Samenwerking met andere organisaties die zich richten op kanker en patiënten met kanker zal waar mogelijk worden nagestreefd. Waar mogelijk zal wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van leven bij patiënten die van kanker genezen worden bevorderd. Samenwerking met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de European Association of Urology (EAU), zal worden geïnitieerd.

Ten slotte overweegt de Stichting EUOG nu nog niet te investeren in het werven van activa tenzij dit nodig is voor het functioneren van de Stichting.

2.Werving van gelden

Om het onderzoek en de werkzaamheden in het kader van de doelstellingen van de Stichting EUOG te kunnen verrichten en financieren zal de Stichting EUOG aanspraak maken op grants en donaties uit zowel private als publieke bronnen. Hiervoor zullen verschillende Europese bronnen aangesproken worden en gespecialiseerde departementen van Universiteitsfaculteiten.

De Stichting EUOG zal beroep doen op subsidies en fondsen voor het bekostigen van:

Het stimuleren van onderzoek experiment op het gebied van uro-oncologie;
Het bekostigen van produceren van publicaties gerelateerd aan het onderzoek;
Het bekostigen en organiseren van bijeenkomsten ten dienste van het onderzoek;
Het bekostigen van de vaste lasten en het onderhoud van de gedeelde ruimte(n).
De gelden gegenereerd uit giften, legaten en grants van bedrijven die zich bezig houden met het ontwikkelen van farmaceutica, medische hulpmiddelen (‘devices’) en andersoortige bedrijven (bijvoorbeeld ICT-bedrijven die instrumentarium of methoden ontwikkelen die wetenschappelijk onderzoek faciliteren), algemeen nut beogende fondsen, collectebusfondsen (‘charities’) zullen uitsluitend worden besteed aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Stichting EUOG.

De uitgaven die noodzakelijk voor het functioneren van de Stichting EUOG worden nader gespecificeerd in het huishoudelijk reglement; het betreft onder andere kosten samenhangend met aan te stellen medewerkers van de Stichting, huisvestingskosten, kosten voor kantoorbenodigdheden en kosten samenhangend met bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor het opzetten en uitvoeren van projecten.

De Stichting EUOG houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve dan de doelstellingen.

3. Samenstelling en taakverdeling bestuur

Het bestuur heeft als functie het coördineren van de activiteiten van de EUOG, het onderhouden van internationale en nationale contacten, en het voeren van een deugdelijk financieel management. Daartoe vergadert het bestuur tenminste 2 maal per jaar, en daarnaast zo vaak al nodig.

Het bestuur van de Stichting EUOG bestaat uit drie natuurlijke personen, te weten:

Mevrouw S. Osanto (voorzitter)
De heer I.J. de Jong (secretaris/penningmeester)
De heer W. Loidl (bestuurslid)
De heer H.A.P van Poppel (besturslid)
De voorzitter vervult een coördinerende functie en leidt de vergaderingen van het bestuur. De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van vergaderingen, de administratie en vervangt zo nodig de voorzitter. De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie.

De bestuursleden van de Stichting EUOG zijn onbezoldigd; er zijn geen vacatiegelden voor vergaderingen of andere activiteiten.

4. Beschikking over het vermogen

Projectaanvragen worden beoordeeld door het Bestuur van de Stichting EUOG. Aanvragen worden slechts in behandeling genomen als de aanvragende partij schriftelijk een uitgebreid en gemotiveerd onderzoeksvoorstel bij het Bestuur indient. De criteria waarop aanvragen worden beoordeeld bestaan uit een toets waarbij onderzocht wordt of het project voldoet aan de doelstelling van de Stichting, op inhoud (wetenschappelijke merites), op competenties van de onderzoeker, op uitvoerbaarheid en veiligheid voor de patiënt (indien van toepassing, in geval van een klinisch project), en op natrekbaarheid van de te besteden gelden. Het bestuur kan zich daarbij laten adviseren door (leden van) de wetenschappelijke adviesraad (WR). Beschikking over het vermogen gebeurt bij meerderheid van stemmen binnen het bestuur.

Voor elk door de Stichting ondersteunde onderzoeksprojecten is de projectleider (‘principal investigator’) verantwoordelijk. De projectleider is verantwoordelijk voor alle financiële zaken die samenhangen met het onderzoek dat onder auspiciën van de Stichting EUOG wordt uitgevoerd en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan het Bestuur. Het Bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de verantwoording voor de financiën.

De begroting en jaarrekening, opgesteld door de penningmeester, wordt gepresenteerd tijdens de bestuursvergaderingen. Het bestuur zal slechts dan altijd tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten overgaan, nadat deze stukken door een, door het bestuur aan te wijzen, accountant onderzocht zijn. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daarbij een verklaring af (goedkeuring accountant).

In geval van liquidatie van de Stichting zullen op dat moment aanwezige financiële middelen worden overgedragen aan een ANBI Stichting of Verenging Zonder Winstoogmerk binnen Europa met vergelijkbare doelstelling.

5. Uitvoer van het beleid en toezicht door het bestuur

De uitvoering van het beleid van de Stichting EUOG zal gevoerd worden door (nog) aan te stellen medewerkers, die omschreven taken zullen krijgen, en door leden van de Stichting. Hierbij moet men denken aan administratieve taken alsmede controles. Op de lange termijn wordt hier eventueel een externe expert voor ingeschakeld dan wel een adviseur.

Het bestuur dient te allen tijde op de hoogte te blijven van de activiteiten van en omtrent de Stichting EUOG. Dit zal bereikt worden door het laten opstellen van onderzoeks- en projectrapporten en, zo nodig, bezoek aan de betreffende locatie. Iedere 6 maanden zal er een overzicht gemaakt worden van de verzamelde rapporten, waarin de voortgang van desbetreffend onderzoek gepresenteerd wordt.

6. Huidige projecten

De Stichting EUOG verricht werkzaamheden op het gebied van uitvoer van projecten en klinisch onderzoek, waarbij het focus ligt bij prostaatcarcinoom, blaascarcinoom, en UTUCs (upper tract urothelial carcinomas).

Op dit moment is er een klinische studie open waarbij onderzocht wordt welke methode (PET+CT of CT alleen) het meest accuraat is bij de stagering van patiënten met blaaskanker.

Daarnaast zijn er twee studies in de opstartfase. Het betreffen studies van elk 60 patiënten met een uitgezaaide vorm van (gemetastaseerd) prostaatkanker, waarbij de vraagstelling is of twee nieuwe methodes van beeldvorming, te weten PET-CT en Whole Body MRI (WB MRI), geschikter zijn in het voorspellen van een gunstige reactie (response) op een androgeen-receptor blokkerend geneesmiddel en/of ook geschikter is dan de conventionele methodes van serumbepaling van prostaat specifiek antigen (PSA als diagnostische test) en de skeletscintigrafie bij het vaststellen van resistentie voor hetzelfde middel. Tevens worden circulerende tumorcellen bepaald en wordt onderzocht of deze test meer accuratesse heeft om bovengenoemde eindpunten vast te stellen.

Alle drie genoemde klinische onderzoeken zullen worden uitgevoerd in verscheidene centers of excellence in Europa.

Er is een ontwerp van een klinische studie bij UTUCs (upper tract urothelial carcinomas) waarbij het nut op ziektevrije overleving na pre- of postoperatieve chemotherapie zal worden onderzocht (intention-to-treat analysis).

7. Diversen

Publicatieplicht

De Stichting EUOG voldoet aan de publicatieplicht zoals vereist per ingang van 1 januari 2014 door middel van website www.euog.org.

Statutaire naam: Stichting European Uro-Oncology Group.

Verkorte Naam:Stichting EUOG/

Statutaire zetel: Leiden.

Adres: Zernikedreef 8, 2333 CL Leiden.

Datum oprichting Stichting: 21 november 2013.

RSIN-nummer: 8534.10.045

Inschrijving Kamer van Koophandel: De Stichting EUOG is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (59297913)

Bank: F. van Lanschot Bankiers N.V. statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29 5211 JN te ’s-Hertogenbosch.

Financiële verslaglegging en transparantie

De financiële verslaglegging vanaf het boekjaar 2014 wordt verzorgd door het accountantskantoor Bunnig & Partners te Leiden. Tevens wordt, samen met het Jaarverslag, een korte samenvatting verstrekt via de website van Stichting EUOG site en via ANBI.nl inzage