The  European Uro-Oncology Group (EUOG)

Beleidsplan 2018-2023

De Stichting EUOG wil vanaf 2018 werken met een meerjarenplan 2018-2023, om zo de strategische doelen te kunnen realiseren, met daarin de volgende kerndoelen:

1. ondersteunen van de deelnemende uro-oncologische ziekenhuizen als belangrijke basis voor optimale diagnose, zorg en wetenschappelijk onderzoek;
2. maximalisatie van de beschikbare donaties voor onderzoek en zorg;
3. het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van onderzoek;
4. eenduidiger en efficiënter onderzoek en zorg faciliteren;
5. het bieden van een platform voor Europese uro-oncologische specialisten;
6. communicatie en voorlichting voor vooral professionals maar ook patiënten.

Voor de komende vijf jaren stelt Stichting EUOG in het beleidsplan de volgende lijnen centraal:
1. Effectief informeren en/of doorverwijzen van geïnteresseerden op zoek naar kennis
2. Het vergroten van de bekendheid in diverse media en op uiteenlopende bijeenkomsten
3. Het verstevigen en aanpassen van de interne organisatie
4. Kennisuitwisseling en samenwerking met andere onderzoeksgroepen en stichtingen
5. Het bevorderen van institutionele en particuliere donaties

Sinds 2014 wordt de financiële rapportage in de vorm van een Jaarverslag op de website van de Stichting gepubliceerd en heeft de Stichting een erkende ANBI-status. Vanaf 2017 zal ook het Bestuursverslag, onderdeel van het Jaarverslag, gepubliceerd worden, om daarmee een zo groot mogelijke transparantie te creëren. De financiële verslaglegging wordt uitgevoerd door een onafhankelijke externe accountant, namelijk Bunnig & Partners te Leiden.
Tevens wordt, samen met het Jaarverslag, aan EUOG donateurs en belangstellenden via de site en via ANBI.nl inzage gegeven in de doelstelling, beleidsplan en de besteding van gelden.

Met het oog op een zo laag mogelijk kostenniveau enerzijds, en een zo groot mogelijke professionaliteit en slagkracht anderzijds, bestaat EUOG uit een kleine vaste kern werknemers die zorgdragen voor de dagelijkse voortgang van de werkzaamheden op gebied van communicatie, ICT, marketing en PR. Voorts biedt deze kern administratieve ondersteuning. Het bureau wordt ondersteund door het Bestuur waarbij de voorzitter als aanspreekpunt fungeert. Gestreefd wordt naar nieuwe actieve Bestuursleden met een achtergrond uit het bedrijfsleven.

Voorts wil de Stichting voor de WR nieuwe leden aantrekken met veel daadkracht.

De bestaande en nog te vormen Tumorwerkgroepen voor specifieke tumoren krijgen elk een voorzitter met meer verantwoordelijkheid, zodat zij daadwerkelijk een trekkersrol kunnen gaan vervullen.

Naast de jaarlijkse EUOG lecture tijdens de Annual Meeting EAU, is het streven meer exposure te creëren door op internationale congressen en conferenties vaker meetings te organiseren waaraan leden en potentiële leden kunnen deelnemen.

Verwacht mag worden dat de internationale exposure van EUOG in 2018 verder zal toenemen. Naast samenwerking met CUETO in Spanje en Grupo Portugues Genito-Urinario (SEUG-GPGU) in Portugal, wil de Stichting met meerdere internationale onderzoeksgroepen een samenwerking te starten.